top of page
Title_header.png

Privacyverklaring

Bescherming van de Privacy

De Europese “Algemene Verordening Gegevensbescherming” Chiro Zuun verwerkt uw persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, geslacht) voor haar ledenbeheer, informatie over bivakken, eetfestijnen en in het algemeen de organisatie van haar activiteiten, o.a. het versturen van uitnodigingen voor deze activiteiten.

Chiro Zuun gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de voorvermelde doeleinden. De gegevens worden niet aan derden meegedeeld, tenzij Chiro Zuun hiertoe wettelijk verplicht is. Indien zij hiertoe wettelijk verplicht is, zal zij de mededeling van de gegevens beperken tot hetgeen wettelijk verplicht is en u daarvan, zo wettelijk toegelaten, onmiddellijk op de hoogte brengen.

Chiro Zuun verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht over te dragen aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Chiro Zuun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of tot op het ogenblik dat u vraagt uw gegevens uit onze databank weg te laten.

Chiro Zuun heeft de in het kader van haar organisatie redelijk te verwachten, passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, hierover vragen of klachten heeft of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke Niel Covens , niel.covens1402@gmail.com of telefoonnummer: +32 493 68 29 75

bottom of page